วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต บริการตัดผมให้นักเรียนฟรี

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตเป็นอย่างสูง นำโดย อาจารย์ธนิน เข็มทอง และคณะนักศึกษา ให้ความอนุเคราะห์บริการตัดผมนักเรียนผู้ชายและผู้หญิง โรงเรียนบ้านท่าเรือ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพให้ถูกสุขอนามัยและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารมุกดาวดี โรงเรียนบ้านท่าเรือ  

Leave a comment

Your email address will not be published.


*