ศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

        โรงเรียนบ้านท่าเรือ นำคณะครูและบุคลากรศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่ครูวิถีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ตรง สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง โดยเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านยางสูง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ได้รับรางวัล โรงเรียนรางวัลพระราชทาน  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Leave a comment

Your email address will not be published.


*