สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่เกียรติยศแก่ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในงานมาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ ครั้งที่ ๕  “๒๐ ปีวิถีพุทธ พุทธนวัตกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อาคารหอประชุม ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนพระองค์มอบโล่เกียรติยศโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ซึ่งรางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ที่มุ่งมั่นจัดการศึกษาตามแนวทางพุทธศาสนา ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นพื้นฐานการพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด้วยนวัตกรรมโครงงาน “เด็กท่าเรือ เป็นคนต่งห่อ” และเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมสืบไป

Leave a comment

Your email address will not be published.


*