สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว

        วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ รับมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวจากสำนักงานเกษตรอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้โรงเรียนส่งมอบให้กับนักเรียนและคณะครู เพื่อส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรียน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน ลดรายจ่าย และต่อยอดเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ในการนี้ทางโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบพระคุณสำนักงานเกษตรอำเภอถลาง เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*