สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทรให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กลุ่มงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ เป็นการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียน ลดการเจ็บป่วยที่ส่งผลต่อการเรียน ในนามผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมา ณ โอกาสนี้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*