สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทรให้ความอนุเคราะห์ถังขยะ

           วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าเรือ รับมอบถังขยะ จำนวน ๓ ถัง  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความรับผิดชอบ ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและต่อยอดการคัดแยกขยะก่อนทิ้งที่โรงเรียนและที่บ้าน เนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทรเพิ่มขึ้นทุกปีตามอัตราการเพิ่มของจำนวนประชาชน จึงอยากให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การทิ้งให้ถูกถัง ลดปริมาณขยะในชุมชนให้เหลือน้อยที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีจากสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

Leave a comment

Your email address will not be published.


*