องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้ความอนุเคราะห์ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน

วันที่ ๒๘ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕​ และ วันที่ ๓ – ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในการให้ความอนุเคราะห์ ยางแอสฟัลท์ หิน เครื่องจักรและบุคลากรเข้ามาปรับปรุงผิวถนนลาดยางภายในโรงเรียน เพื่อสร้างความปลอดภัยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อนักเรียน คณะครูผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*