อบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับครูปฐมวัยและสถานศึกษาต้นแบบ เรื่อง การจัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย EF (Executive Functions) สู่เด็ก “ต่งห่อ”

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและ นางสาวกฤตยพร สกุลจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับครูปฐมวัยและสถานศึกษาต้นแบบ เรื่อง การจัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย EF (Executive Functions) สู่เด็ก “ต่งห่อ”
โดยมี ดร.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด วิทยากรโดย นายสถิรนันท์ อยู่คงแก้ว นักวิชาการอิสระ ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*