อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน To be number one ประจำปี 2566 กลุ่มที่ 2

       วันที่ ๑๔ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวทัดดาว ศิริรัตนพงค์ ได้รับมอบหมายให้นำนักเรียนแกนนำ กลุ่มที่ ๒ จำนวน ๑๐ คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน To be number one ตำบลศรีสุนทร สานพลัง ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อให้แกนนำเยาวชนมีทักษะ
ความเป็นผู้นำกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก อีกทั้งให้แกนนำเยาวชน มีทักษะการทำงานเป็นทีม
มีความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด และเพื่อเพิ่มทักษะการพูด การฟัง พร้อมทั้งลงพื้นที่จิตอาสาเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน
บางมะรวน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  สวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา (ขุมน้ำบางมะรวน)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*