อบรมโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ มอบหมายให้นายอนุศักดิ์ วงศ์มูสา คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จัดโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสุนทร ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ ทักษะ ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง นักเรียนมีความรู้เท่าทันในการป้องกันยาเสพติด ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*