อบรมให้ความรู้ โครงการอาหารเช้า เพื่อน้อง อิ่มท้อง สมองแจ่มใส

            วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง อิ่มท้อง สมองแจ่มใส กลุ่มเป้าหมายนักเรียน จำนวน ๓๔ คน เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของสุขภาพอนามัยโภชนาการอาหาร การรับประทานอาหารเช้าที่มีสารอาหารหลัก 5 หมู่และแนวทางการป้องกันภาวะทุพโภชนาการเด็กนักเรียน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีสุนทรและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทรให้ความอนุเคราะห์วิทยากรในการจัดอบรม ณ  ห้องประชุม ๑๑๑ ปีโรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*