สำรวจความพร้อม

สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน
ด้วย โรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ให้ดำเนินการสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ในการนี้โรงเรียนบ้านท่าเรือขอความร่วมมือผู้ปกครองกรอกข้อมูลออนไลน์ตามที่อยู่ (ลิงค์) ที่แนบมาในประกาศท้ายฉบับนี้ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc48kFc02If3BWDipp7XHjKQlCEDJckZh5wvccNx-cT6BUJ_A/viewform?fbclid=IwAR3eTapr2koTVNceBaM74Jku0yWbSH7PFVzCz-t0Hv7vcKwd7c6xYVL72Fg