กำหนดเปิดเรียน

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน
โรงเรียนบ้านท่าเรือ ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยรูปแบบการเรียนการสอนจะสอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

**ผู้ปกครองนักเรียนสามารถติดตามการแจ้งข่าวสารต่างๆ ได้ในไลท์กลุ่มห้องเรียน, Facebook โรงเรียนบ้านท่าเรือและเว็บไซต์ bantarua.ac.th