ช่องทางข้อมูลข่าวสาร (COVID-19)

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน
โรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านช่องทาง Line Offcial และ Facebook Panges “ภูเก็ตรวมใจต้านภัย COVID-19” ซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนี้