ขอแจ้งปิดภาคเรียน

ขอแจ้งปิดภาคเรียน

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน
โรงเรียนบ้านท่าเรือ ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการโดยขอเลื่อนการสอบปลายภาค วันที่ 18 มีนาคม 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด และขอแจ้งปิดภาคเรียนตั้งแต่ วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

**ผู้ปกครองนักเรียนสามารถติดตามการแจ้งข่าวสารต่างๆ ได้ในไลท์กลุ่มห้องเรียน, Facebook โรงเรียนบ้านท่าเรือและเว็บไซต์ bantarua.ac.th