โครงการจัดหาอาหารเช้าสำหรับนักเรียน

       งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดทำโครงการเพื่อจัดหาอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางสารอาหารครบ ๕ หมู่ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีสุนทร และกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อจัดอาหารเช้าที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ จำนวน ๖๐ คน ให้ได้รับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพร่างกายเจริญเติบโตเกิดความพร้อมในการเรียนรู้ น้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานและมีพัฒนาการสมวัย

Leave a comment

Your email address will not be published.


*