โครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์เพื่อสร้างความปลอดภัย

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณ กฟผ. โครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๕ ชุด และให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการติดตั้งโดย สถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต ๓ เพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงของครูรักษาความปลอดภัยในเวลากลางคืน เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องแสงสว่างไม่ครอบคลุมจุดที่มีความเสี่ยงภายในบริเวณถนนภายในโรงเรียน   

Leave a comment

Your email address will not be published.


*