โครงการพัฒนาคนตลอดชีวิต “เด็กปฐมวัย”

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ มอบหมายนางสาวกฤตยพร สกุลจันทร์ คุณครูประจำชั้นปฐมวัย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคนตลอดชีวิต “เด็กปฐมวัย” เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีระดับปฐมวัย ตามแนวคิดการพัฒนาความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*