โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

             วันที่ ๒๖ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ มอบหมายให้ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าเรือ จำนวน ๖ คน เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครู
สู่มืออาชีพ เพื่อพัฒนาปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรับการนิเทศ ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำผู้เข้าร่วมการพัฒนา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*