โครงการรณรงค์ป้องกันรักษา โรคเอดส์

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันรักษา โรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม 
๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ กลุ่มเป้าหมายนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทักษะ การสร้างความตระหนักในการดำเนินงานและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ป้องกันโรคเอดส์ และปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นมาจากการขาด
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก โรงพยาบาลถลาง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*