โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ “จิบโกปี้ มีสาระ พบปะผู้นำ สัมพันธ์ชุมชน”

          วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสมเกียรติ ทนน้ำ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ “จิบโกปี้ มีสาระ พบปะผู้นำ สัมพันธ์ชุมชน” โดยมี นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบายเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการ และสพฐ. ทั้ง ๑๐ ด้าน ลงสู่การปฏิบัติ ร่วมสรุปประเด็นปัญหา ความต้องการการส่งเสริมสนับสนุนของโรงเรียน

Leave a comment

Your email address will not be published.


*