โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายอาคม ภูศรี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันตนเองจากสังคม ภายใต้กรอบเนื้อหาความรู้ ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑. การป้องกันตนเองจากภัยสังคม ๒. การสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง ๓. การรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด ๔.การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลการทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*