โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสุนทร ให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียน

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสุนทร ให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนและเฝ้าระวังโรคติดต่อที่สำคัญในนักเรียน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อเฝ้าระวังติดตามภาวะทางด้านสุขภาพของเด็กนักเรียนและส่งเสริมสุขภาพอนามัยซึ่งเป็นการค้นหาความผิดปกติของร่างกายและจิตใจ การตรวจสุขภาพตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย มุ่งเน้นให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้แก่ การตรวจสุขภาพทั่วไป ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจวัดสายตา ตรวจการได้ยินและตรวจสมรรถภาพทางกาย โดยใช้หลักส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคอย่างครอบคลุมในทุกระดับ ณ อาคารโรงอาหาร (อันดามัน) โรงเรียนบ้านท่าเรือ 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*