ให้ความอนุเคราะห์ ธนาคารออมสิน

โรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้ความอนุเคราะห์ ธนาคารออมสิน สาขาสี่แยกท่าเรือ เพื่อให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ตามนโยบายของกระทรวงการคลังในการให้ความช่วยเหลือกู้เงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ณ ปัจจุบันประชาชนลงทะเบียนขอใช้บริการจำนวน ๒,๐๐๐ ราย แต่เนื่องจากพื้นที่ของธนาคารคับแคบ ไม่เหมาะสมที่จะให้บริการตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดภูเก็ต ธนาคารจึงได้นัดหมายประชาชนให้มาใช้บริการ ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือ เป็นช่วงเวลา ครั้งละ ๑๕๐-๒๐๐ คน และได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่มาให้บริการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค