การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ท่าเรือเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ 

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕​ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ท่าเรือเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ โดยมี นายสุนัย ปิ่นชัยศิริ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร เป็นประธานพิธีเปิด ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ กล่าวรายงาน นายเฉลิมชัย คลองงาม ผู้ใหญ่บ้าน ม. ๓ ต.ศรีสุนทร เป็นนักกีฬาอาวุโส กล่าวคำปฎิญาณตนนักกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด การแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย ๒ หน่วยสี คือ สีฟ้า และสีชมพู จัดการแข่งขันทั้งหมด ๓ ชนิดกีฬา คือ กีฬาฟุตบอล แชร์บอล และกรีฑา ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนให้ความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง จากเทศบาลตำบลศรีสุนทรและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและองค์กรต่างๆ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*