รับการนิเทศ ติดตาม คุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายและจุดเน้น

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะนิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ออกนิเทศ ติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามจุดเน้น และนโยบายการจัดการศึกษา ตามประเด็น นิเทศ ดังนี้ ๑.  การพัฒนาการอ่านการเขียนห้องเรียน ป.๗ ๒. เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน ๓. การจัดการศึกษาเรียนรวม ๔. สถานศึกษาพอเพียง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามประเด็นนิเทศตามบริบทสถานศึกษา ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*