โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ร่วมกับโรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้กับนักเรียน จำนวน ๑๕ คน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดินโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้การทำการเกษตรและปลูกผักปลอดสารพิษให้ปลอดภัยต่อตัวนักเรียนเองและมอบอุปกรณ์การเกษตรแก่โรงเรียน ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*