การประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้การต้อนรับและพบปะผู้ปกครอง ระดับชั้นอนุบาล ๒ – ประถมศึกษาปีที่ ๖ การจัดประชุมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา “เรียนดี มีความสุข และ SMART PK” พร้อมรายงานความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนแนวคิดตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแนะนำบุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*