ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ว่าที่ร้อยตรีวชิพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ พบปะผู้ปกครองนักเรียน เพื่อ ประชุมชี้แจงนโยบายการศึกษาและผลการดำเนินการตามนโยบายต่างๆ ของโรงเรียนในกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 และผู้ปกครองนักเรียนพบคุณครูประจำชั้นประชุมชี้แจงผลการเรียนและข้อปฏิบัติของโรงเรียน