งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือจัดกิจกรรมงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ในช่วงชั้นอนุบาลจัดตามโครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อให้นักเรียนชั้นอนุบาลมีทักษะทางด้านวิทยาศาตร์ ได้เรียนรู้ สังเกต ค้นคว้า ทดลองเกิดทักษะความรู้ และในช่วงชั้นประถมศึกษา นักเรียนชั้น ป.๖ ได้นำความรู้และกิจกรรม จากกิจกรรมคาราวานวิทยาศาตร์ มาเผยแพร่ต่อแก่นักเรียนชั้น ป.๑ – ป.๕ โดยสนองตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ ๑๐ หัวข้อ “มีอาชีพมีงานทำ”