การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โรงเรียนบ้านท่าเรือเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดโดยสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร ณ ห้องประชุมไวท์เอาส์ โรงแรมโบ๊ทลากูน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะ ความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจ ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด เกิดความตระหนักเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชุมชน