ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

โรงเรียนบ้านท่าเรือร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบล ศรีสุนทร ร่วมจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนจากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนและความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ ภูเก็ต โอลด์ฟาร์ม อุทยานแห่งชาติสิรินาถและประตูเมืองภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*