สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นิเทศ ติดตาม โรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นิเทศ ติดตาม โรงเรียนบ้านท่าเรือ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน การดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน การพัฒนาการอ่านเขียนและการคิดเลขห้องเรียน ป.๗ และการนิเทศ ติดตามในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย