นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าสอบธรรมศึกษา

นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุม วัดท่าเรือ กำหนดการสอบในภาคเช้า สอบกระทู้ และภาคบ่ายสอบ วิชาธรรม วิชาพุทธ และวิชาวินัย การสอบในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้น