การสอบ NT ชั้น ป.3

โรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) เพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 วิชา ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และ ความสามารถด้านภาษาไทย การดำเนินการจัดสอบภายในสนามสอบมีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปร่งใสและเป็นไปตามแนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพผู้เรียน สำนักทดสอบทางการศึกษา