ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเรือ

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเรือ เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)