เจตนารมณ์สภานักเรียน

ประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้ประกาศเจตนารมณ์สภานักเรียน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบ้านท่าเรือ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตาม ข้อคิดเห็นจากการประชุมสภานักเรียนระดับประเทศ คือ
๑. การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้่ถุงพลาสติก
๒. การส่งเสริมให้มีจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข
๓. การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (fake News)
๔. การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ bully
และทางสภานักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ จะดำเนินกิจกรรมตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศ อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมต่อไป