ป้องกันไวรัสโคโรนา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับ โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา โดยแบ่งเป็นกิจกรรม

1.การป้องกันตัวจากโรค
2.วิธีการใส่หน้ากากอนามัย
3.การล้างมือ 7 ขั้นตอน
เพื่อให้นักเรียนทราบถึงอันตราย สาเหตุ ลักษณะอาการของโรค รวมไปถึงวิธีการป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านท่าเรือ