เด็กไทยมีคุณธรรม

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เด็กหญิงพิชศ์ชยาภาร์ ชนะสงคราม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านท่าเรือ รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กไทยมีคุณธรรม “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อสนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักค่านิยมไทย ๑๒ ประการ สามารถเป็นต้นแบบแก่เพื่อนนักเรียน โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต