การประชุมผู้ได้รับการบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเเละผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

  วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมประชุมผู้ได้รับการบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเเละผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมรับฟังนโยบายเเละทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากนายอุมัธ สวาหลัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดเเละบรรยายพิเศษทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ชูนโยบายพื้นที่นวัตกรรม ก้าวล้ำการศึกษา SMART PK ประกอบด้วย SMART Area, SMART School, SMART Kids+ พร้อมด้วยนายศีริชัย โอมฤก เเละ นายธนวัฒน์ พิมพ์โคตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่องการบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการ, ด้านการบริหารงานงบประมาณ, ด้านการบริหารงานบุคคล เเละ ด้านการบริหารงานทั่วไป ทั้งนี้่นายมนตรี อารีราษฎร์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา” ให้เกียรติถอดประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา เเละนางสาวสุคนธ์ คงพันธ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในให้เกียรติบรรยายเรื่องการบริหารเงินของสถานศึกษา

Leave a comment

Your email address will not be published.


*