กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร ร่วมกับ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามวัตถุประสงค์ที่จะปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัย มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน มีจริยธรรม คุณธรรม และมีค่านิยมที่ถูกต้องแก่นักเรียนเป็นแนวปฏิบัติในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และความเป็นผู้รักษาวินัยปฏิบัติตามกฏ กติกาของสังคมต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก นายสุนัย ปิ่นชัยศิริ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีสุนทร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดท่าเรือ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็

Leave a comment

Your email address will not be published.


*