กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

เนื่องจากวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ ๑๘ สิงหาคม ของทุกปี วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายอนุศักดิ์  วงศ์มูสา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีความกล้าแสดงออก มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การจัดบอร์ดนิทรรศการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์  (Science Show) กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ณ อาคารมุกดาวดี  โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*