รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายอุมัธ สวาหลัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะนิเทศติดตาม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เข้าตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามประเด็นการนิเทศ ติดตาม ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตได้มอบนโยบาย SMART PK และคณะนิเทศ ติดตาม ได้ให้คำแนะนำต่อโรงเรียนในประเด็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน

Leave a comment

Your email address will not be published.


*