รับมอบเกียรติบัตรรางวัล สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีที่ ๑

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์   บุญณมี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ รับมอบเกียรติบัตรรางวัล สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีที่ ๑ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เพื่อยกย่องสถานศึกษาต้นแบบด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*