องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้ความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ภายในโรงเรียน

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำรถเครน พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ตัดต้นไม้ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานให้ความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณภายในโรงเรียน ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓ และ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อบุคคล อาคารเรียนและปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่น น่าดูน่าอยู่น่าเรียน ในนามผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*