ประเมินผู้อำนวยการโรงเรียน

นายปราโมทย์ รัตนมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๒ ในด้านการปฏิบัติงานหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์การประเมินสัมฤทธิผล ๑๐ ตัวชี้วัดและภารกิจที่ได้รับมอบหมายระหว่างการติดตามหลังการอบรม การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์การประเมินสัมฤทธิผลต่อไป