ประชุม Video Conference

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมประชุมVideo Conference การนำนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 สู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา ผ่านโปรแกรม Google Hangouts Meet เพื่อสร้างความเข้าใจการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและเตรียมสำรวจความพร้อมการทดลองการเรียนการสอนทางไกล ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน (Learn From Home) โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ