บริการทันตกรรมแก่นักเรียน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร ให้บริการทันตกรรมแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ณ แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการรักษา ป้องกันและส่งเสริมทันตสุขภาพนักเรียนทำให้นักเรียนได้รับบริการทันตกรรมได้อย่างทั่วถึง