นิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศและติดตาม โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย ๑. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ ๑๐ ๒. นโยบายของรัฐบาล ๓. นโยบายของกระทรวงศึกษาฯและ สพฐ. การนิเทศในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย