พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและจัดนิทรรศการ “โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดภูเก็ต สู่ไทยแลนด์ ๔.๐ อย่างยั่งยืน” พร้อมฟังบรรยายการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมไวท์เฮาส์ โรงแรมโบ๊ทลากูน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต